-cod COR-311509
-durata cursului -10 săptămâni (270 ore)
-preț curs – 930 lei

Descrierea ocupaţiei

Siguranţa şi confortul sunt deziderate ale circulaţiei moderne. Aceste atribute pot fi îndeplinite dacă vehiculele rutiere înmatriculate corespund cerinţelor constructorului şi se încadrează în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei. ,,Maistru mecanic auto” este ocupaţia care necesită perfecţionare teoretică şi practică, pentru a organiza, coordona, monitoriza şi evalua activităţi de verificare, întreţinere, exploatare şi reparare a autovehiculelor, astfel încât acestea să-şi menţină parametrii constructivi şi funcţionali şi să se încadreze în normele tehnice sus menţionate. Acest nivel de perfecţionare implică cunoştinţe teoretice relevante, are în vedere activităţi de muncă desfăşurate independent şi necesită sarcini de coordonare şi supraveghere. Perfecţionarea la acest nivel indică faptul că persoana care a dobândit-o poate rezolva situaţii complexe demonstrând experienţă şi practică semnificative, raportate la o arie extinsă de situaţii de muncă. Maistrul mecanic auto îşi desfăşoară activitatea în ateliere de reparaţii auto, la firme producătoare sau importatoare de automobile, sau în staţii care efectuează inspecţii tehnice periodice. În funcţie de specificul proceselor de lucru prestate, maistrul mecanic auto are următoarele îndatoriri:

– stabileşte şi menţine relaţii profesionale de bună colaborare cu echipa, cu angajaţii din subordine sau cu clienţii, pentru creşterea productivităţii muncii şi a profitului;

– utilizează tehnica de calcul din dotare;

– organizează atelierul şi planifică activităţile angajaţilor din subordine pentru a asigura securitatea şi sănătatea în muncă a acestora, evitarea incendiilor, incidentelor şi accidentelor de muncă precum şi îmbolnăvirile profesionale;

– asigură procedurile de calitate a lucrărilor efectuate, formulează indicatori de măsurare a eficienţei procesului şi evaluează aplicarea procedurilor pentru realizarea indicatorilor de proces,

– asigură protecţia mediului în procesul de muncă;

– instruieşte personalul din subordine, pentru ca acesta să cunoască sarcinile de serviciu, legislaţia muncii, legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă;

– asigură după caz documentaţia tehnică necesară pentru montarea, reglarea, verificarea, testarea, diagnosticarea, întreţinerea şi repararea automobilelor;

– coordonează activităţile de montare, reglare, verificare, întreţinere şi reparare a automobilelor şi acordă asistenţă tehnică la efectuarea acestora;

– supraveghează procesele de lucru, corectează execuţiile eronate, ameliorează secvenţele de proces; – formulează obiective, coordonează şi gestionează resurse materiale şi umane pentru derularea proiectelor la scară medie; 4

– aplică proceduri de autoevaluare şi de evaluare internă a eficienţei de proces şi de administrare a resurselor materiale şi umane alocate;

– testează şi efectuează diagnosticarea automobilelor în vederea determinării stării tehnice a acestora;

– întocmeşte documentele necesare pentru desfăşurarea activităţii şi pentru evidenţa lucrărilor realizate; – efectuează Inspecţia Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere.

Toate aceste activităţi influenţează în mod direct calitatea transportului rutier modern şi implicit calitatea vieţii sociale şi se pot încadra într-un nivel superior de responsabilitate.

-înscriere:aici

Contact :

CENTRUL DE FORMARE ŞI CONSULTANŢĂ PRIMA SCOOL BUZĂU

Strada Plevnei, nr. 2A, Buzău

Cod Poștal: 120218

Tel / Fax: 0238.721.779

Site web: www.cursuriprimascool.ro

Facebook:Prima Scool-Formare profesionala

E-mail: cursuriprimascool@yahoo.com